CẤP LẠI GIẤY CHỨNG SINH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG

admin05/12/2017 11:05 PM

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cha mẹ hoặc người thân thích của trẻ gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng sinh cho BV nơi đã cấp giấy chứng sinh lần đầu

Bước 2. Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, BV phải cấp lại Giấy chứng sinh cho trẻ.

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 03 ngày làm việc

Bước 3. Trả giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại cơ sở y tế

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh có xác nhận của Tổ trưởng Tổ dân phố hoặc trưởng thôn về việc sinh và đang sinh sống tại địa bàn khu dân cư  theo mẫu quy định tại phụ lục 3 Thông tư số 17/2012/TT-BYT của Bộ Y tế

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Bố mẹ hoặc người thân của trẻ

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

a/ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: TTYT Tuy An

b/ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

c/ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: TTYT Tuy An

d/ Cơ quan phối hợp: Không

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng sinh

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

Phụ lục 03: Đơn đề nghị cấp giấy chứng sinh

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

2- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

3- Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế qui định Cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Phụ lục số 03

(Ban hành kèm theo Thông tư  số :17,2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012

của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng sinh

Kính gửi:        …………………………………………………………….

Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………………………………………..

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:………………………………………………….....

Địa chỉ: ……….……………………………………………………………………........

Sinh cháu: ngày:……….……tháng:……..……..năm: 20 ………………………...........

Tại:…………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………......

Tên dự kiến của cháu: ……………………………………………………………………………..……….. ….

Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh:  tháng…….năm……..…  Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

1- Mất/thất lạc/ rách nát

2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước        (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Khác  (    Ghi cụ thể : ……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………, ngày……tháng…năm 20………

Xác nhận của tổ trưởng dân phố/trưởng thôn                                    Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tin cùng chuyên mục