05 NHÓM GÓI THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI CÁC CSYT CÔNG LẬP TỪ 01/9/2020

admin20/07/2020 08:58 AM

Ngày 10/7/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BYTquy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, gói thầu trang thiết bị y tế có thể có một hoặc nhiều chủng loại trang thiết bị y tế và mỗi chủng loại trang thiết bị y tế có thể được phân chia theo các nhóm như sau: 

  • Nhóm 1gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí: Được ít nhất 02 nước trong số các nước thuộc Phu lục số I kèm theo Thông tư 14/2020/T-BYT (sau đây gọi tắt là nước tham chiếu) cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam;

  • Nhóm 2gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí: Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam;

  • Nhóm 3 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí: Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do; Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam;

Xem đầy đủ nội dung tại Thông tư 14/2020/TT-BYTcó hiệu lực từ 01/9/2020.

Tin cùng chuyên mục