Tập huấn PCCC

admin19/11/2018 04:16 PM
TậphuấnPCCC: Sáng: 08 giờ. Ngày 03/10/2018
Các khoa, phòng thông báo cho các thành viên có tên trong (DANH SÁCH TẬPHUẤNPCCC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY AN) để tham gia lớp tậphuấn

Gửi: Các khoa phòng biết thực hiện./.

Tin cùng chuyên mục