Tuyên truyền sự kiện

admin10/06/2022 11:03 AM

Tuyên truyền sự kiện

" Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 và Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022"

Thực hiện Công văn số 1431/SYT-VP ngày 09/6/2022 của Sở Y tế về việc phối hợp tuyên truyền sự kiện " Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 và Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.

Căn Cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền sự kiện " Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2022 và Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.

Trung tâm Y tế huyện Tuy An tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động biết và tham gia hưởng ứng hoạt động của các ngày kỷ niệm.

Tin cùng chuyên mục